Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Trawniki 630, 21-044 Trawniki

 

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach.

Data publikacji strony internetowej: 20.04.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.04.2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych;
 • mapa strony;
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury.

Deklarację sporządzono dnia 12.10.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.10.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Zielińska
 • E-mail: pomocspoleczna@opstrawniki.pl
 • Telefon: 81 582-11-87 w. 604

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach
 • Adres: Trawniki 630, 21-044 Trawniki
 • E-mail: kierownik@opstrawniki.pl
 • Telefon: 81 582-11-87 w. 606

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach Trawniki 630 21-044 Trawniki

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach zajmuje część piętra budynku. Budynek wyposażony jest w wejście schodowe (wejścia od strony ulicy). Brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach do wejścia do budynku bez barier architektonicznych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na pierwsze piętro prowadzą schody bez możliwości podjazdu wózkiem, z możliwością głosowego powiadomienia pracownika OPS. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na parkingu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku zamontowany został dzwonek. Po naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał dźwiękowy słyszalny. Pracownik po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej  realizuje pomoc bądź zawiadamia merytorycznego pracownika, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej.
 • Pracownik wychodzi na zewnątrz budynku do osoby niepełnosprawnej, a w uzasadnionych przypadkach również do innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.
 • Dla osób niepełnosprawnych na wózkach nie ma dostępności do pomieszczeń części budynku zajmowanej przez OPS.
 • Toalety znajdujące się w budynku, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście oraz schody są oklejone taśmą kontrastującą.
 • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępnosci: http://www.opstrawniki.pl/n,koordynator-do-spraw-dostepnosci

Informacje

Liczba wyświetleń: 591
Utworzono dnia: 26.03.2021

Historia publikacji

 • 18.08.2022 08:42, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
 • 26.03.2021 09:17, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
 • 26.03.2021 09:15, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej